Schedule

BU1.Block 'N Balls BU11.Mariah Carries
BU2.Blocking Dead BU12.Not the Face
BU3.Booty Bumpers BU13.Oops I spiked it again
BU4.Bump Pass BU14.Risque Queens
BU5.Cocks Out Wednesday BU15.Sets Positive
BU6.Gag Setty BU16.Smash Bros
BU7.Hard Pass BU17.Smash or Pass
BU8.Hwaah BU18.Snacks
BU9.Kim Setras BU19.Super Pass Bros
BU10.Block Widows
Court 1Court 2Court 3
Wed Feb 216:30PMBU12 v BU3BU17
7:05PMBU17 v BU3BU12
7:40PMBU17 v BU12BU3
8:15PMBU16 v BU10BU19BU11 v BU2BU13
8:50PMBU19 v BU10BU16BU13 v BU2BU11
9:25PMBU19 v BU16BU10BU13 v BU11BU2
Wed Feb 286:30PMBU8 v BU13BU6BU16 v BU5BU11
7:05PMBU6 v BU13BU8BU11 v BU5BU16
7:40PMBU6 v BU8BU13BU11 v BU16BU5
8:15PMBU9 v BU3BU15BU1 v BU7BU12
8:50PMBU15 v BU3BU9BU12 v BU7BU1
9:25PMBU15 v BU9BU3BU12 v BU1BU7
Wed Mar 66:30PMBU10 v BU2BU14BU7 v BU9BU5
7:05PMBU14 v BU2BU10BU5 v BU9BU7
7:40PMBU14 v BU10BU2BU5 v BU7BU9
8:15PMBU18 v BU6BU19BU13 v BU16BU12
8:50PMBU19 v BU6BU18BU12 v BU16BU13
9:25PMBU19 v BU18BU6BU12 v BU13BU16
Wed Mar 136:30PMBU4 v BU8BU1BU19 v BU7BU2
7:05PMBU1 v BU8BU4BU2 v BU7BU19
7:40PMBU1 v BU4BU8BU2 v BU19BU7
8:15PMBU14 v BU17BU11BU18 v BU10BU5
8:50PMBU11 v BU17BU14BU5 v BU10BU18
9:25PMBU11 v BU14BU17BU5 v BU18BU10
Wed Mar 206:30PMBU15 v BU6BU16BU10 v BU4BU12
7:05PMBU16 v BU6BU15BU12 v BU4BU10
7:40PMBU16 v BU15BU6BU12 v BU10BU4
8:15PMBU9 v BU17BU8
8:50PMBU8 v BU17BU9
9:25PMBU8 v BU9BU17
Wed Mar 276:30PMBU17 v BU19BU13BU9 v BU1BU14
7:05PMBU13 v BU19BU17BU14 v BU1BU9
7:40PMBU13 v BU17BU19BU14 v BU9BU1
8:15PMBU5 v BU8BU2BU6 v BU7BU4
8:50PMBU2 v BU8BU5BU4 v BU7BU6
9:25PMBU2 v BU5BU8BU4 v BU6BU7
Wed Apr 36:30PMBU11 v BU3BU18BU8 v BU10BU7
7:05PMBU18 v BU3BU11BU7 v BU10BU8
7:40PMBU18 v BU11BU3BU7 v BU8BU10
8:15PMBU2 v BU1BU16BU19 v BU12BU9
8:50PMBU16 v BU1BU2BU9 v BU12BU19
9:25PMBU16 v BU2BU1BU9 v BU19BU12
Wed Apr 106:30PMBU13 v BU15BU5BU17 v BU16BU18
7:05PMBU5 v BU15BU13BU18 v BU16BU17
7:40PMBU5 v BU13BU15BU18 v BU17BU16
8:15PMBU7 v BU14BU3BU1 v BU11BU10
8:50PMBU3 v BU14BU7BU10 v BU11BU1
9:25PMBU3 v BU7BU14BU10 v BU1BU11
Wed Apr 176:30PMBU6 v BU2BU9
7:05PMBU9 v BU2BU6
7:40PMBU9 v BU6BU2
8:15PMBU18 v BU15BU8BU5 v BU4BU17
8:50PMBU8 v BU15BU18BU17 v BU4BU5
9:25PMBU8 v BU18BU15BU17 v BU5BU4
Wed Apr 246:30PMBU14 v BU5BU19BU6 v BU1BU17
7:05PMBU19 v BU5BU14BU17 v BU1BU6
7:40PMBU19 v BU14BU5BU17 v BU6BU1
8:15PMBU13 v BU18BU7BU3 v BU4BU2
8:50PMBU7 v BU18BU13BU2 v BU4BU3
9:25PMBU7 v BU13BU18BU2 v BU3BU4
Wed May 16:30PMBU8 v BU12BU11BU16 v BU9BU4
7:05PMBU11 v BU12BU8BU4 v BU9BU16
7:40PMBU11 v BU8BU12BU4 v BU16BU9
8:15PMBU15 v BU17BU10BU5 v BU6BU3
8:50PMBU10 v BU17BU15BU3 v BU6BU5
9:25PMBU10 v BU15BU17BU3 v BU5BU6
Wed May 86:30PMBU2 v BU12BU18BU10 v BU13BU3
7:05PMBU18 v BU12BU2BU3 v BU13BU10
7:40PMBU18 v BU2BU12BU3 v BU10BU13
8:15PMBU14 v BU16BU8BU4 v BU19BU15
8:50PMBU8 v BU16BU14BU15 v BU19BU4
9:25PMBU8 v BU14BU16BU15 v BU4BU19
Wed May 156:30PMBU11 v BU15BU7BU3 v BU19BU1
7:05PMBU7 v BU15BU11BU1 v BU19BU3
7:40PMBU7 v BU11BU15BU1 v BU3BU19
8:15PMBU12 v BU14BU6
8:50PMBU6 v BU14BU12
9:25PMBU6 v BU12BU14
Wed May 226:30PMBU13 v BU14BU1BU11 v BU9BU4
7:05PMBU13 v BU1BU15BU11 v BU4BU18
7:40PMBU15 v BU14BU13BU18 v BU9BU11
8:15PMBU15 v BU1BU14BU18 v BU4BU9